29.04.2022. godine

Akcinarima Centroprom-a a.d. Beograd, nudimo sledeću dokumentaciju:

1. Odluka o utvrdivanju dana akcionara - Dokument možete preuzeti ovde

2. Odluka o sazivanju skupstine - Dokument možete preuzeti ovde

3. Izvestaj o bitnom dogadaju - Dokument možete preuzeti ovde

4. Punomoćje za fizička lica - Dokument možete preuzeti ovde

5. Punomoćje za pravna lica - Dokument možete preuzeti ovde

6. Formular za glasanje u odsustvu - Dokument možete preuzeti ovde